Általános szerződési feltételek

 

 1. Bevezető rendelkezések

A jelen általános szerződési és felhasználási feltételek (ÁSZF) a

Avand Invest Korlátolt Felelősségű Társaság

Neve: Avand Invest Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített cégnév: Avand Invest Kft.

Cégjegyzékszám: 09-09-030376, nyilvántartja a Debreceni Törvényszék Cégbírósága

Székhely: 4034 Debrecen, Vámospércsi út 37.

Adószám: 26624396-2-09

Közösségi adószám: HU26624396

Statisztikai számjel: 26624396-6820-113-09

Bankszámla: HU86 1091 8001 0000 0108 2703 0005 vagy HU91 1091 8001 0000 0108 2703 0012

Számlavezető: UniCredit Bank Hungary Zrt.

Ügyfélszolgálati elérhetőség: 06 70 445 1111

E-mail: hello@avandapartments.com

(továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett

Avand Apartments elnevezésű 4025 Debrecen, Antall József utca 1. 3. em. 7., 8., 9. cím alatt található Szolgáltató apartmanjaiban nyújtott szálláshely-szolgáltatásai/kapcsolódó szolgáltatásai (együtt a továbbiakban: Szolgáltatások) igénybevételének, illetve e tárgyban létrejött szerződések feltételeit tartalmazza.

Jelen ÁSZF a hatálya alá tartozó valamennyi, Egyéb szálláshellyel kötendő szerződés részét képezi.

 1. ÁSZF hatálya
 2. Jelen ÁSZF hatálya valamennyi, Szolgáltató szolgáltatásainak nyújtására létrejött jogviszonyra kiterjed, meghatározza a felek jogait és kötelezettségeit, illetve az egyéb szolgáltatások igénybevételével összefüggő körülményeket.
 3. Jelen ÁSZF valamennyi Szolgáltató Szolgáltatásait igénybe vevő személyre (továbbiakban: Vendégre) kiterjed.
 4. A jelen ÁSZF 2022. 06. hó 16. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad.
 5. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et, a módosítással érintett Vendégek előzetes értesítése mellett.
 6. A Szolgáltatást újonnan igénybe vevő Vendégek részére a módosított ÁSZF a közlésének napján hatályossá válik.

III. Fogalmak:

Szolgáltató: A jelen Általános Szerződési Feltétel I:1. pontjában megjelölt jogi személy, amely az I.1. pontban megjelölt szálláshely(ek)üzemeltetője/tulajdonosa.

ÁSZF: A Szolgáltató Általános Szerződési Feltétele.

TMRW Honlap: A TMRW Alkalmazások Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: TMWRW) hivatalos honlapja, amelyen a Szolgáltatásokat népszerűsíti és feltünteti, amely segítségével a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó Szolgáltatások igénybe vehetők.

TMRW Applikáció: Kizárólag aktív online kapcsolattal működő, a TMRW Honlapon közzétett verziószám szerinti Android és iOS rendszerben futtatható mobilalkalmazása és webes felületen elérhető desktop weboldala a Szolgáltatónak, amely okos eszközök – Android- illetve iOS rendszerű mobiltelefonok és tabletek –  és a webes felület desktop felhasználói számára teszik lehetővé a TMRW Honlap valamennyi funkciójának könnyebb, internetes böngésző programok használata nélküli használatát.

Vendég: Az a személy, aki a Szolgáltatásokat ténylegesen igénybe veszi a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről 239/2009. (X. 20.) Korm. rendeletben foglaltak alapján.

Szolgáltatás, Szolgáltatásoka kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 23. pontjában meghatározott fogalom.

Egyedi rendelés: Minden olyan szolgáltatás, termékvásárlás, jogosultság igénylés, amit Vendég a lefoglalt, megrendelt Szolgáltatások keretében igényelhet, ideértve a foglalással, megrendeléssel érintett szálláshely, szálloda minden olyan üzemeltetési mechanizmusát is, amely a „okosszálláshelyek” Vendégeinek átengedhető – pl.: egyes helyiségekbe bejutás, étkezésrendelése…stb.

Szolgáltatások ellenértéke: A Szolgáltatásokkal összefüggésben felmerült árak, díjak, költségek összege növelve az előbbiekre vonatkozó, a foglalással, megrendeléssel érintett szálláshely, szálloda szerinti valamennyi adó, illeték vagy más adók módjára behajtható követelés, díj, köztartozás összegével – így különösen mindenkor érvényes általános forgalmi adó, idegenforgalmi adó,stb. –

Rendszer: Szolgáltató a TMRW szállásfoglalási rendszere (továbbiakban: Rendszer), melynek segítségével kínált Szolgáltatások megjelennek és elérhetőek annak érdekében, hogy azok lefoglalhatók és Vendégek által a Rendszeren belül meghatározott keretek között módosítható feltételekkel igénybe vehetők legyenek.

Egyéb platformok: A TMRW Honlapon és TMRW Applikáción kívüli olyan platformok, amelyeken jelen ÁSZF alá tartozó Szolgáltatásokkal összefüggésben jelenhet meg ajánlat, illetve foglalási lehetőség.

 1. Általános kikötések
 2. Szolgáltató fenntart magának minden jogot, hogy a Szolgáltatások körét, ellenértékét és bármely Egyedi rendelés alá besorolható részszolgáltatást, az ezekre vonatkozó valamennyi feltételt saját hatáskörében meghatározzon, megváltoztasson, valamint ezek és bármely részlet terjesztése, tartalommegosztása tekintetében.
 3. Szolgáltató fenntart magának minden jogot, hogy az I.1. pontban megjelölt szálláshely(ek), vonatkozó szabályzatait – így különösen házi rendjét szabadon megállapíthassa, részekre bonthassa, kiegészíthesse, módosíthassa.
 4. Tilos az Szolgáltató honlapján vagy más hirdető felületein megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének másolása, letöltése – ide nem értve a kifejezetten letöltésre szánt tartalmakat –, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése az Szolgáltató előzetes írásos hozzájárulása nélkül.
 5. TMRW Honlap és a TMRW Applikáció elérhetőségéért és működéséért az azt működtető TMRW Kft. felel, ennek megfelelően Szolgáltató szolgáltatásainak igénybe vételi lehetőségéta TMRW Kft. biztosítja a Vendégek számára.
 6. Szolgáltató tájékoztatja a Vendégeket, hogy a panaszbejelentésekről a bejelentő előzetes figyelmeztetését követően hangfelvétel készül.
 7.  A nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény végrehajtása értelmében az apartmanok zárt helyiségeiben (beleértve a vendégszobákat is), közösségi területein tilos a dohányzás. A hivatkozott jogszabály betartására vonatkozó kötelességre felhívó jelzéseket a jogszabályban előírt területeken az Szolgáltató elhelyezte. Az apartman alkalmazottai jogosultak a vendégeket, valamint az apartman területén tartózkodó bármely más személyt figyelmeztetni a jogszabály betartására, illetve a jogszerűtlen magatartás abbahagyására. A vendégek, illetve az apartman területén tartózkodó bármely személy köteles a jogszabály betartására, valamint az esetleges felszólítás teljesítésére.

Amennyiben bármely vendég vagy az apartman területén tartózkodó egyéb személy jogsértő magatartása miatt az apartmanok üzemeltetőjét az illetékes hatóság a hivatkozott jogszabály alapján bírsággal sújtja, úgy az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy az adott jogsértő magatartást tanúsító személyre a bírság összegét áthárítsa, illetve annak megfizetését tőle követelje.

Amennyiben a vendég bizonyíthatóan megszegi a fenti jogszabályban foglalt kötelezettségeket, úgy köteles 50.000 Ft kötbért fizetni az apartmanok üzemeltetője részére, melyet a szálloda üzemeltetője jogosult a vendég szobaszámlájára terhelésként rávezetni és melyet a vendég köteles távozáskor kifizetni.

 1. Regisztráció
 2. Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatások Egyéb szálláshellyel szerződött TMRW Kft (Cg.01-09-294779; Székhelye: 1077 Budapest, Wesselényi utca 28.; Statisztikai számjele25892295-5829-113-01) által üzemeltett www.trmwhoteels.life honlapon (TMRW Honlap) és TMRW Hotels, TMRW Hostels, TMRW Apartments és TMRW Offices nevű mobil alkalmazáson ( TMRW Applikáció) keresztül vehető igénybe, a TMRW Kft. általános szerződési feltételinek (továbbiakban: TMRW ÁSZF) keretén belül, illetve a Booking.com felületén.
 3. A Szolgáltatásokat Szolgáltatónál, a TMRW Honlapon és/vagy a TMRW Applikációban, illetve Booking.com-on regisztrált Felhasználó és/vagy foglalásában megjelölt más vendég, azaz együttesen Vendégek veheti igénybe. Előbbiek szerinti regisztrációs folyamatokat teljes egészében a TMRW Kft., illetve Booking.com végzi, e körben Szolgáltató felelősségre nem vonható. Szolgáltató ezen foglalási felületeket működtető, egyéb szolgáltatóktól érkező információk alapján jár el – betartva a vonatkozó adatvédelmi szabályokat és szabályzatokat –.
 4. Foglalást és Szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég a TMRW Honlapon és/vagy a TMRW Applikáción, illetve a Booking.com felületén keresztül adhatja le a Szolgáltató felé. Ennek megfelelően Vendég, valamint az Szolgáltató a foglalás visszaigazolását követően szerződéses felekké válnak.
 5. Foglalás, szerződések
 6. Vendégek a TMRW Honlapon és/vagy a TMRW Applikáción, TMRW ÁSZF alapján, illetve a Booking.com felületén keresztül, a Booking.com ÁSZF alapján, az ott meghatározott feltételekkel kezdeményezhetnek foglalást, megrendelést az Szolgáltató irányába.
 7. Szolgáltató fenntartja kizárólagos jogát arra, hogy a TMRW ÁSZF és a Rendszer adta kereteken belül szabadon meghatározhassa a Szolgáltatón keresztül elérhető foglalási típusokat, azokhoz kapcsolható Egyedi rendelések körét és további – pl.: fizetési-, bejelentkezési– feltételeket.
 8. A foglalási folyamatot teljes egészében a TMRW, illetve a Booking.com végzi, e körben Szolgáltató felelősségre nem vonható, kivéve, ha a TMRW Rendszere Szolgáltatónak betudható okból nem, vagy hibásan működik, hibás adatokat rögzít. Szolgáltató kifejezett kötelezettségeként vállalja, hogy az általa alkalmazott rendszereket a TMRW utasításai szerint – amennyiben az távoltól nem lehetséges, vagy Szolgáltató nem biztosított megfelelő hozzáférést – karbantartja, frissíti és minden tekintetben alkalmassá teszi arra, hogy a TMRW Rendszerével harmonizáltan együtt működjön.
 9. Bármilyen foglalás, megrendelés érvényességi előfeltétele, hogy Vendég jelen ÁSZF-et kötelezőnek elfogadja.
 10. Egy vendég által maximum 3 apartman foglalható le. Ha ennél több apartmanra van szükség, akkor ezeket nem lehet több, 3 apartmant tartalmazó foglalásokra felosztani.
 11. Tilos a lefoglalt, megrendelt szállást és Szolgáltatásokat tovább értékesíteni. Ezen különösen a Szolgáltatás harmadik felek részére történő, magasabb áron való tovább értékesítését kell érteni. A Vendég köteles megtéríteni minden olyan veszteséget, amely az Szolgáltatónál felmerült.

VII. Szolgáltató által alkalmazott árak:

 1. Szolgáltató apartman árai és az elérhető valamennyi szolgáltatás díja az egyes foglalási felületeken (TMRW, Booking.com), továbbá a Szolgáltató honlapján is megismerhető. Amennyiben előbbi felületeken a megjelenített információk eltérnek, úgy a Honlapon foglaltak az irányadók, Szolgáltató e körben keletkezett semmilyen kárát nem terhelheti a Vendégre.

VIII. Igénybe vehetőség személyi köre:

 1. Szolgáltató tekintettel arra, hogy az üzemeltetésében lévő I.1. pontban megjelölt szálláshelye(k), automatizáltan működő „okos szálláshelyek” Vendég kizárólag 18 életévét betöltött személy lehet.
 2. Fizetés módja
 3. Szolgáltató felhatalmazta és lehetővé tette, hogy a foglaláskor megrendelt Szolgáltatás ellenértékének teljes összegét az Szolgáltató nevében és javára a Vendégtől a TMRW Honlap és/vagy TMRW Applikáción, valamint a Booking.com-on keresztül a SIX Payment Services (Europe) S.A. megnevezésű akkreditált külső, elektronikus pénzforgalmi szolgáltatásokat nyújtó pénzügyi vállalkozás (továbbiakban: SIX Payment) – a Vendéget átirányítja a TMRW oldalára, megfelelő elektronikus felületére – szedje be, melyre tekintettel a fizetést minden esetben a TMRW/Booking.com irányába kell teljesíteni a TMRW Honlapon, a TMRW Applikációban, illetve a Booking.com honlapján/applikációján az ezen honlapokra és alkalmazásokra vonatkozó ÁSZF-ben foglaltak szerint.
 4. Szolgáltatás ellenértékének bármely módon történő megfizetése esetén mindenkor az Szolgáltató felelős az adott szolgáltatások árára, díjára, költségére vonatkozó adók és minden más adók módjára behajtható követelés, díj, köztartozás begyűjtésére és kifizetésére az illetékes adóhatóságok felé.
 5. Vendégek foglalásaival, megrendeléseivel, Egyedi rendeléseivel összefüggő bármilyen számlázást, elszámolást Vendég irányába az Szolgáltató PMS rendszere végzi és az Szolgáltató nevében a TMRW/Booking.com Applikáción keresztül küldi meg a Vendégnek. Szolgáltató elektronikus számláját/számláit a TMRW/Booking.com közreműködésével a TMRW/Booking.com Honlapon és/vagy a TMRW/Booking.com Applikáción keresztül – ideértve Felhasználóknak küldött szolgáltatói e-maileket is – küldi meg a Vendégnek. Szolgáltató többletköltségek Vendég általi megelőlegezése esetén Vendég kérelmére az egyes számlákat papír alapon is hozzáférhetővé teszi vagy gondoskodik postai úton történő megküldésről. Egyebekben a Szolgáltató köteles a foglalásra, megrendelésre, az érintett szálláshelyre, vonatkozó jogszabályok maradéktalan betartásával számlázni, figyelemmel a TMRW ÁSZF-ban rögzített tartalmi és formai követelményekre is.
 6. Módosítások, lemondások
 7. Minden módosítást és lemondást a TMRW/Booking.com Honlap vagy a TMRW/Booking.com Applikáció foglalási felületén kell megtenni. Ide vonatkozó kérdésekre a TMRW ÁSZF-ben foglalt rendelkezések az irányadók.

, A lemondási és módosítási feltételek a következők: a visszaigazolt érkezés napját megelőző 48 órán belüli elállás esetén a kötbér összege egy éjszakai szállás 50%-a, a visszaigazolt érkezés napját megelőző 24 órán belüli elállás esetén a kötbér összege egy éjszakai szállás 100%-a.

Ha a Szerződő fél a szállás szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel biztosította, és az érkezési napon nem érkezik meg (írásos lemondás nem érkezik), a Szolgáltató a Szerződésben meghatározott mértékű megfizetett előleg teljes összegét kötbérként érvényesíti. Ebben az esetben a szállást a Szerződő fél részére az érkezési napot követő nap déli 12:00 óráig fenntartja, majd ezt követően a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik.

Ha a Szerződő fél a szállás szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel, hitelkártya garanciával, vagy más, Szerződésben foglalt módon nem biztosította, a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége az érkezési napon helyi idő szerint 18:00 órát követően megszűnik.

 1. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei:
 2. Vendégek a Szolgáltató által kiosztott és jóváhagyott jogosultságokkal vehetik igénybe a Szolgáltatásokat az Szolgáltató által üzemeltetett I.1. pontban megjelölt szálláshelye(ke)n, erre a célra elhelyezett elektronikus eszközökben – pl.: elektronikus ajtózárak – történő betáplálásával. Vendégek a TMRW Applikáció megfelelő használatával tudja a szobaajtókat, közösségi tereket, főbejáratot kinyitni, Egyedi rendeléseket leadni.
 3. Ahol ez nem lehetséges, vagy a szolgáltatás jellege ezt nem teszi lehetővé úgy a TMRW Honlapon vagy a TMRW Applikációban választhatók ki és vehetők igénybe az Egyedi szolgáltatások a Vendég által beállított paramétereknek megfelelően. Az igénybe venni kívánt Egyedi szolgáltatás rögzítését és kapcsolódó esetleges többletdíjakat, valamint a rendelés jellegétől függően az eseti vagy meghatározott időszakra szóló, az igénybevételhez szükséges külön kódszámot TMRW igazolja vissza a Vendégnek.
 4. Vendég a TMRW Honlapon vagy a TMRW Applikációban lefoglalt, megrendelt és ezeken keresztül visszaigazolt apartmanokat az érkezés napján 15:00 órától foglalhatja el – Check in – és azt utolsó tartózkodási napon 10:00 óráig – Check out – köteles elhagyni (megengedett időtúllépés maximum 0 perc). Előre nem jelzett late check-out esetén a Szolgáltató [10 Euró ] költséget számol fel időtúllépési díjként .
 5. A Check in és Check out a TMRW Applikációval történik.
 6. A Check in lezárását követően aktiválódnak a foglalással, megrendeléssel érintett szálláshely területén az aktuális foglalás, megrendeléshez kapcsolódófelhasználói jogosultságok, amelyek a Check out lezárásáig élnek. Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a TMRW Kft. értesítése mellett – a felhasználói jogosultságokat saját rendszerén belül inaktiválja, amennyiben azt károkozás, bűncselekmény megelőzése vagy bármilyen más nyomos ok kifejezetten indokolja.
 7. Abban az esetben, ha Vendég a foglalással, megrendeléssel érintett apartmant/apartmanokat a Check in időpont előtt kívánja elfoglalni, úgy a TMRW ÁFSZ megfelelő rendelkezései az irányadók; az ott rögzítettek alkalmazását Szolgáltató nem zárja ki.
 8. Vendég házi vagy vadállatot Szolgáltató által üzemeltetett létesítményeibe, ezek helyiségeibe nem vihet be. Előbbi megszegése esetén Vendég teljes kártérítési felelősséggel tartozik a bevitt házi állat okozta bármilyen kárért.
 9. Vendég tudomásul veszi, hogy az Szolgáltató által üzemeltetett szálláshely(ek),okos Szolgáltató(ek)”, ahol nincs vagy csak korlátozottan van jelen állandó személyzet, ezért Vendég a foglalással, megrendeléssel érintett szálláshely, összes szolgáltatását, a teljes tartózkodási idő alatt saját felelősségére veszi igénybe.
 10. Vendég tudomásul veszi, hogy bármiféle segítségnyújtást, kérést, információt elsősorban a TMRW Applikáción keresztül kap a Szolgáltató Diszpécser szolgálatától. Diszpécser szolgálat 0-24 órában elérhető – VOIP és chat alapon – a TMRW Applikációban, de segélyhívás esetén Szolgáltató külön, helyileg hívható segélyhívó számo(ka)t is biztosít.

Segélyhívók: +36 70 445 1111,

 1. Szolgáltató biztosítja a TMRW Honlap és a TMRW Applikáció ingyenes elérését az általa üzemeltetett I.1. pontban megjelölt szálláshely(ek)en, elérhető belső vezetéknélküli (wifi) internethozzáféréssel. Szolgáltató jogosult arra, hogy a wifi előbbieket meghaladó használatát külön díjhoz kösse.

XII. A szolgáltatások biztosítása:

 

 1. Amennyiben az érintett épület(ek) külső mágneszáras ajtaja, kapuja csak a TMRW Honlap és/vagy TRMW Applikációval nyitható ki – különösen, de nem kizárólagosan az éjszakai órákban – úgy a TMRW ÁSZF szerint lehet kérni az időleges ajtónyitást, zárfeloldást. Amennyiben a Vendég telefonon kívánja kérését bejelenteni az Szolgáltatónak, azt a Diszpécseri telefonszámon teheti meg azzal, hogy Szolgáltató csak a Vendég foglalási adatainak megfelelő beazonosítást követően köteles azt végrehajtani – online kinyitja az adott ajtót, kaput –, továbbá kérésenként az adott foglalás típusától függően többlet díj felszámítására jogosult.

 

 1. Szolgáltatásokat Szolgáltató a vonatkozó jogszabályok betartásával, standardoknak és a TMRW ÁSZF-ben foglaltak szerint nyújtja.

XIII. A vendég jogai:

 1. Visszaigazolt foglalásnak, megrendelésnek megfelelően Vendég jogosult a megrendelt apartman/ok, valamint az Szolgáltató foglalással, megrendeléssel érintett létesítményeinek használatára, melyek beletartoznak az Szolgáltató szokásos szolgáltatási körébe, és nem esnek a speciális feltételek hatálya alá.
 2. Vendég a Szolgáltatás teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet az Szolgáltató hello@avandapartments.com e-mail címére címzett elektronikus levelével. Szolgáltató köteles haladéktalanul és teljeskörűen kivizsgálni a panaszt.

XIV. A vendégi kötelezettségei:

 1. Vendég köteles a Felek között létrejövő szerződésben megrendelt szolgáltatások – ideértve az utólag megrendelet/igénybe vett szolgáltatásokat is – ellenértékét legkésőbb a foglalás szolgáltatói igazolásában meghatározott módon és időpontig kiegyenlíteni. Vendég köteles a foglalásában megjelölt személy(ek) által igénybe vett szolgáltatások még ki nem egyenlített ellenértékét is előbbieknek megfelelően kiegyenlíteni.
 2. Vendég köteles gondoskodni arról, hogy a felügyelete alá tartozó kiskorúak folyamatosan felnőtt felügyelete alatt tartózkodjanak a foglalással, megrendeléssel érintett szálláshelyen.
 3. Vendég köteles az őt ért kárt haladéktalanul jelenteni Szolgáltatónak. Köteles e körben minden szükséges adatot Szolgáltató rendelkezésére bocsátani, amely ahhoz szükséges, hogy a káreset körülményei tisztázhatók legyenek, illetve amelyek bármilyen kártérítés iránti peres-, nem peres eljáráshoz, esetleges szabálysértési, vagy büntető eljáráshoz szükségesek.
 4. A Vendég kártérítési felelőssége:
 5. Vendég jelen ÁSZF elfogadásával kifejezett kötelezettségeként vállalja, hogy helytáll minden olyan kárért, amelyet Vendég, illetve kísérő vagy ezen személyek bármelyikének felügyelete alá tartozó személy, házi állat vagy vadállat okoznak az Szolgáltatónak vagy az Szolgáltató más vendégének.
 6. A Vendég kártérítési kötelezettsége akkor is fennáll, ha a károsult kárának megtérítését közvetlenül az Szolgáltatótól jogosult követelni.

XVI. Szolgáltató további kötelezettségei:

 1. Szolgáltató köteles a Felek közötti szerződés alapján lefoglalt, megrendelt Szolgáltatást és egyéb rendeléseket a jogszabályok és vonatkozó szolgáltatás standardok szerint teljesíteni.

XVII. Szolgáltató kártérítési felelőssége:

 1. Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan a Vendéget ért kárért, amely a foglalással, megrendeléssel érintett szálláshelyen belül, a maga, vagy alkalmazottai hibájából következett be.
 2. Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azon káreseményekre, amelyek alkalmazottiaknak és vendégeiknek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a Vendég, vagy a felügyelete alá tartozók okoztak.
 3. Szolgáltató jogosult arra, hogy a foglalással, megrendeléssel érintett szálláshelyen, belül kijelöljön olyan helye(ke)t ahová a Vendég nem léphet be. Szolgáltató az ilyen helyeket jól láthatóan megjelölni, szükség esetén erről Szolgáltató útján a TMRW Honlapon és a TMRW Applikációban külön tájékoztat. Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyek azon helye(ke)n érik a Vendéget, vagy a felügyelete alatt állókat, ahová a belépés nem engedélyezett.
 4. Szolgáltató felelősséget vállal a Vendéget ért mindazon kárért, amelyet dolgainak elvesztése, elpusztulása vagy megsérülése miatt szenved, abban az esetben, ha a Vendég az Szolgáltató által kijelölt, illetőleg az általában erre rendelt helyen, vagy a szobájának széfjében helyezett el, vagy amelyet a Vendég az Szolgáltató olyan alkalmazottjának adott át, akit a dolgai átvételére jogosultnak tarthatott.
 5. Szolgáltató a Vendég értéktárgyának, értékpapírjának vagy készpénzének elvesztéséért, elpusztulásáért, vagy megsérüléséért csak akkor felelős, ha azt Szolgáltató kifejezetten átvette, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítási kötelezettség a Vendéget terheli.
 6. Szolgáltató felelőssége nem terjed ki a Vendég csomagjaira és azok tartalmára érkezés és elutazás alkalmával, ki és berakodáskor, továbbá a szobába és onnan történő szállítás során.
 7. Szolgáltató bármely kártérítési felelősségének mértéke a szerződés szerinti napi apartman ár összegének legfeljebb ötvenszerese.

XVIII. A vendég betegsége

 1. Abban az esetben, ha a Vendég a Szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt megbetegszik és erről az Szolgáltató tudomással bír, az Szolgáltató köteles az orvosi segítséget felajánlani részére azzal, hogy a felajánlott és elfogadott orvosi segítség költségei a Vendéget terhelik.
 2. Amennyiben az orvos fertőző betegséget állapít meg, az Szolgáltató jogosult a további Szolgáltatás megtagadására. Az idő előtti szálláshely-elhagyás miatt keletkezett többletköltség a Vendéget terheli.

XIX. Vis maior

1Azon okok, körülmények (pl.: háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramkimaradás, sztrájk, stb.) amely felett sem a szerződő Felek nem bírnak ellenőrzéssel – vis maior – bármely felet felmentik a szerződésből eredő kötelezettségeik teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A szerződő Felek ilyenkor is minden tőlük telhetőt kötelesek megtenni azért, hogy ezen okok és körülmények bekövetkezésének lehetőségét minimalizálják és az ezáltal okozott kárt, vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.

 1. Irányadó jog
 2. A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései, valamint vonatkozó magyar jogszabályok az irányadóak.
 3. Jelen ÁSZF elfogadásával szerződő Felek kifejezetten elfogadják, hogy az ÁSZF-el, illetve hatálya alá tartozó szerződésekkel kapcsolatos valamennyi jogvita eldöntésére a Felek alávetik magukat értékhatártól függően a Debreceni Járásbíróság, illetve a Debreceni Törvényszék kizárólagos joghatóságának.

Kelt.: Debrecen, 2022. 06. hó 16. napja.

Avand Invest Korlátolt Felelősségű Társaság